Có 1 kết quả:

wú nóng yào

1/1

wú nóng yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

without agricultural fertilizer (i.e. organic farming)