Có 1 kết quả:

wú dōng wú xià

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) regardless of the season
(2) all the year round