Có 1 kết quả:

wú jǐ

1/1

wú jǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) very little
(2) hardly any