Có 1 kết quả:

wú lì

1/1

wú lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) no profit
(2) not profitable
(3) a hindrance
(4) (to lend money) at no interest