Có 1 kết quả:

wú lì

1/1

wú lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) powerless
(2) lacking strength