Có 1 kết quả:

wú gōng bù shòu lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Don't get a reward if it's not deserved. (idiom)