Có 1 kết quả:

wú zhù gǎn

1/1

wú zhù gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel helpless
(2) feeling useless