Có 1 kết quả:

wú qǔ shèng xī wàng zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

outsider (i.e. not expected to win a race or championship)