Có 1 kết quả:

wú xíng zhōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) imperceptibly
(2) virtually