Có 1 kết quả:

wú yǐng wú zōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to disappear without trace (idiom)