Có 1 kết quả:

wú suǒ wèi jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) without any fear of consequences
(2) totally devoid of scruples