Có 1 kết quả:

wú gù

1/1

wú gù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

without cause or reason