Có 1 kết quả:

wú xiá

1/1

wú xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) too busy
(2) to have no time for
(3) fully occupied