Có 1 kết quả:

wú jīng zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

azoospermia (medicine)