Có 1 kết quả:

wú chǐ

1/1

wú chǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) without any sense of shame
(2) unembarrassed
(3) shameless