Có 1 kết quả:

wú néng

1/1

wú néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) incompetence
(2) inability
(3) incapable
(4) powerless