Có 1 kết quả:

wú yào kě jiù

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 無可救藥|无可救药[wu2 ke3 jiu4 yao4]