Có 1 kết quả:

wú guǐ diàn chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

trolleybus