Có 1 kết quả:

wú lián jiē

1/1

wú lián jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

connectionless