Có 1 kết quả:

wú liàng

1/1

wú liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) measureless
(2) immeasurable