Có 1 kết quả:

wú fēi

1/1

wú fēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) only
(2) nothing else