Có 1 kết quả:

jì wǎng bù jiù

1/1

jì wǎng bù jiù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to forget and not bear recriminations (idiom); to let bygones be bygones
(2) There is no point in crying over spilt milk.