Có 1 kết quả:

jì ér

1/1

jì ér

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soon after
(2) later
(3) then

Một số bài thơ có sử dụng