Có 1 kết quả:

rì yuè chóng guāng

1/1

rì yuè chóng guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the sun and moon shine once more
(2) fig. things get back to normal after an upheaval