Có 1 kết quả:

Rì běn dāo

1/1

Rì běn dāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Japanese sword
(2) katana

Một số bài thơ có sử dụng