Có 1 kết quả:

Rì běn shù yīng ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄕㄨˋ ㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Japanese bush warbler (Cettia diphone)