Có 1 kết quả:

Rì běn gē qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Japanese robin (Larvivora akahige)