Có 1 kết quả:

Rì běn ān chún

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Japanese quail (Coturnix japonica)