Có 1 kết quả:

Rì běn jí líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Japanese wagtail (Motacilla grandis)