Có 1 kết quả:

Rì diàn diàn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

NEC (Nippon Electronic Company)