Có 1 kết quả:

jiù yè

1/1

jiù yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one's old profession
(2) trade of one's forebears