Có 1 kết quả:

jiù xí

1/1

jiù xí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old habit
(2) former custom