Có 1 kết quả:

jiù shū

1/1

jiù shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) second-hand book
(2) old book
(3) ancient book