Có 1 kết quả:

jiù shì ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old affair
(2) former matter