Có 1 kết quả:

jiù shì

1/1

jiù shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old affair
(2) former matter