Có 1 kết quả:

jiù jiāo

1/1

jiù jiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old friend
(2) former acquaintance