Có 1 kết quả:

jiù jiāo ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old friend
(2) former acquaintance