Có 1 kết quả:

jiù tǐ

1/1

jiù tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old form of writing
(2) piece in the old style