Có 1 kết quả:

jiù lì

1/1

jiù lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old rules
(2) example from the past
(3) former practices