Có 1 kết quả:

jiù sú

1/1

jiù sú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) former custom
(2) old ways