Có 1 kết quả:

jiù qián

1/1

jiù qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in the past
(2) formerly