Có 1 kết quả:

jiù lì

1/1

jiù lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old calendar
(2) the Chinese lunar calendar
(3) same as 農曆|农历[nong2 li4]