Có 1 kết quả:

jiù guó

1/1

jiù guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old capital