Có 1 kết quả:

jiù dì chóng yóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to revisit old haunts (idiom); down memory lane