Có 1 kết quả:

jiù zhǐ

1/1

jiù zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) former site
(2) old location