Có 1 kết quả:

jiù dà lù

1/1

jiù dà lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the Old World
(2) Eurasia as opposed to the New World 新大陸|新大陆[xin1 da4 lu4] or the Americas