Có 1 kết quả:

jiù jū

1/1

jiù jū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old residence
(2) former home