Có 1 kết quả:

jiù jū ㄐㄧㄡˋ ㄐㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old residence
(2) former home