Có 1 kết quả:

jiù nián

1/1

jiù nián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) last year
(2) the Chinese New Year (i.e. the new year in the old calendar)