Có 1 kết quả:

jiù tài

1/1

jiù tài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old posture
(2) former situation