Có 1 kết quả:

jiù yuàn

1/1

jiù yuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old grievance
(2) former complaint