Có 1 kết quả:

jiù è

1/1

jiù è

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old wrong
(2) past grievance
(3) wickedness of former times