Có 1 kết quả:

jiù sǔn

1/1

jiù sǔn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old and damaged
(2) in disrepair